1 marca 2021 roku

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FUNDACJI ZDROWIA I HONOROWEGO KRWIODAWSTWA - LEGION

1. Definicje - użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Klient— pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;
b. Konsument — Konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego;
c. Kodeks Cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
d. Regulamin — niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego na stronie:
e. Sklep internetowy (Sklep) — serwis internetowy dostępny pod  https://sklep-legionu.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
f. Towar — przedmioty prezentowane w sklepie internetowym;
g. Umowa sprzedaży — umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacją Zdrowia i honorowego krwiodawstwa Legion a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Internetowego Sklepu;
h. Ustawa o prawach konsumenta — ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
i. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną — ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
j. Zamówienie — oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

2. Postanowienia ogólne
a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://sklep-legionu.pl
b. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
c. Sklep Internetowy, działający pod adresem: https://sklep-legionu.pl,  prowadzony jest przez Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion z siedzibą: ul. Modrzejewskiej 19/5, 07-410 Ostrołęka wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000716868. E-mail kontaktowy: sklep@legionhdk.pl.
d. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

e. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu https://sklep-legionu.pl pobrać go i sporządzić jego wydruk.
f. Informacje o towarach podane na stronach Internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
a. Warunkiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym jest wypełnienie "Formularza Sklepu Legionu" dalej zwanego formularzem rejestracyjnym.
b. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.
c. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptując treść udostępnionego przez Administratora oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej, wzór oświadczenia oraz klauzuli informacyjnej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
d. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania oferowanych przez niego towarów, składania zamówień i kupowania produktów oraz otrzymywania informacji na temat sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów Internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących korzystania ze sklepu.
e. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
f. Klient zobowiązany jest do:

 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
 • wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • nieingerowania w zawartość sklepu internetowego, w szczególności poprzez dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywania sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie.

4. Ochrona danych osobowych i pliki cookies
a. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion z siedzibą: ul. Modrzejewskiej 19/5, 07-410 Ostrołęka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000716868.
b. Dane przetwarzane są w celu:

 • realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do  założenia konta i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności,
 • realizacji zamówień dokonanych w sklepie internetowym, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

c. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda,
 • niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu  przez Administratora drogą elektroniczną usługi w postaci konta Użytkownika, w szczególności w celu zapewnienia dostępu do konta, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obsługi pytań dotyczących Konta,
 • niezbędność ich przetwarzania do wykonania Umowy, do zawarcia której dochodzi przez  dokonanie Zamówienia (w szczególności w celu sprzedaży i dostawy towaru, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obsługi pytań dotyczących zamówień oraz realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
 • wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura potwierdzająca sprzedaż towarów;

d. Dostęp do danych Użytkowników mają: pracownicy pracownicy/współpracownicy Administratora odpowiedzialni za obsługę i serwisowanie oraz podmioty współpracujące z Administratorem obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, podatkowe, prawne, zapewniające obsługę płatności i przesyłki.
e. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane:

 • dane osobowe służące do realizacji zamówienia będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży Towaru,
 • w przypadku usunięcia konta w wyniku żądania Użytkownika, który nigdy nie złożył Zamówienia – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie;
 • w przypadku usunięcia konta w wyniku żądania Użytkownika, który złożył co najmniej jedno Zamówienie – dane związane z poszczególnymi zamówieniami będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży.

f. Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
 • żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
h. Administrator danych osobowych chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
i. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownicy mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@legionhdk.pl
j. Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny sprzedawcy.
k. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
l. Sprzedawca informuje klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez klienta może być utrudnione.
m.  Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne programy.

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
a. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:

 • wybrać towary na stronie sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
 • wypełnić formularz rejestracyjny;
 • zapłacić za wybrany towar przelewem na wskazane konto:
  BNP PARIBAS Bank Polska SA, Numer rachunku bankowego sklepu:
  PL 59 1600 1462 1086 5890 5000 0003

b. Do wyboru towarów służą odpowiednie formularze zmieszczone na stronie sklepu.
c. W trakcie składania Zamówienia — do momentu naciśnięcia przycisku „Prześlij” — Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
d. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Prześlij”.
e. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z umowy sprzedaży z Fundacją Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion zgodnie z treścią Regulaminu.
f. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
g. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
h. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku płatności po upływie tego terminu zamówienie może zostać anulowane.

6. Dostawa
a. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Po uzyskaniu indywidualnej zgody Sprzedawcy możliwa jest także Dostawa Towaru poza granice Polski.
b. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową lub kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia oraz w potwierdzeniu przesłanym drogą mailową. Nie istnieje możliwość odbioru osobistego z uwagi na obsługę Sklepu przez wolontariuszy.
c. Termin realizacji dostawy wynosi 20 dni roboczych licząc od dnia otrzymania płatności przez  Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion.
d. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki paragonu lub faktury.
e. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną podaje przy zamówieniu dane firmy np. nazwa, nip Sprzedawca zakłada, że nabywa on towar na potrzeby takiej działalności i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

7. Ceny i metody płatności
a. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług. Cena Towaru zawiera koszt wysyłki pojedynczej sztuki na terenie Polski.
b. Klient ma możliwość uiszczenia wartości zamówienia przelewem na numer konta bankowego:
BNP PARIBAS Bank Polska SA, Numer rachunku bankowego sklepu:
PL 59 1600 1462 1086 5890 5000 0003

8. Prawo odstąpienia od umowy
a. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
b. Odstąpienia od umowy można dokonać np. za pomocą załącznika nr 2 do ww. ustawy.
c. Jednoznaczne oświadczenie należy wysłać na adres pocztowy:
Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion
ul. Czwartaków 18B/8, 09-410 Płock
lub przez formularz kontaktowy:
Odstąpienie od umowy sprzedaży
d. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
e. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  * obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
 • od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  * polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony
 • od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.


f. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jego otrzymanie.
g. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
h. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument.
i. Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy.
j. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
k. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

9. Reklamacje dotyczące Towarów
a. Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
b. Reklamacje należy kierować na adres:
Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion
ul. Czwartaków 18B/8, 09-410 Płock
lub przez formularz kontaktowy:
Reklamacja
* Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
c. Reklamacje należy zgłosić to w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia w celu zgłoszenie reklamacji u operatora pocztowego.

10. Postanowienia końcowe
a. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów.
b. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji.
c. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

d. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
e. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie https://sklep-legionu.pl/
f. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na umowy sprzedaży zawarte przed opublikowaniem regulaminu. Dotychczasowi klienci będą związani postanowieniami nowego regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku rejestracji, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu.
g. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.